Inrikes.

2017-11-03 07:00
  • Växjö kommun söker samarbete med ideella sektorn för att lösa boendesituationen för de asylsökande som har fyllt 18 år. Förhoppningen är att kunna underlätta ekonomiskt för de fadderfamiljer som ställer upp. Bild: Fredrik Sandberg/TT
    Växjö kommun söker samarbete med ideella sektorn för att lösa boendesituationen för de asylsökande som har fyllt 18 år. Förhoppningen är att kunna underlätta ekonomiskt för de fadderfamiljer som ställer upp.
  • Magnus P. Wåhlin, miljöpartiet, ledamot i nämnden för arbete och välfärd.  Bild: Anna-Stina Stenbäck
    Magnus P. Wåhlin, miljöpartiet, ledamot i nämnden för arbete och välfärd.

Lättare för asylsökande att stanna i Växjö

Nämnden för arbete och välfärd i Växjö vill att man ska underlätta för asylsökande som har fyllt 18 år att stanna i kommunen. Genom att söka samarbete med ideella krafter vill man använda pengar som regeringen har avsatt till just boende för de berörda, allt efter ett initiativ från Miljöpartiet.

I slutet av november tas internbudget i nämnden för arbete och välfärd och där föreslås att statliga medel ska kunna användas av ideella krafter – i syfte att hjälpa asylsökande som har hunnit fylla 18 år.

– Vi tror att det finns många som vill hjälpa till att under en period se till att dessa ungdomar kan stanna i kommunen och det är just detta regeringen avser med de medel som betalas ut till kommunerna. Jag är oerhört lättad över att vi nu i Växjö kommun söker samarbete med den ideella sektorn för att kunna lösa boendesituationen för de asylsökande som har fyllt 18 år och annars riskerar att få flytta från kommunen, säger Magnus P. Wåhlin (MP), ledamot i nämnden för arbete och välfärd.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Exakt hur och med vem samarbetet kommer att utformas och vilka krav som kommunen kommer att ställa för nyttjandet av de statliga pengarna återstår nu att mejsla fram av förvaltningen. Förhoppningen är att riktlinjerna ska vara på plats från och med årsskiftet.

– Det vi nu vill pröva är att söka samarbete med det stora ideella engagemang som finns i kommunen för dessa ungdomar. Växjö kommun kommer även 2018 att få del av regeringens pengar och vi vill nu se hur vi kan lösa detta på bästa sätt tillsammans med föreningslivet.

Trygghet och stabilitet i vardagen

Engagemanget är enligt Magnus P. Wåhlin stort, men det innebär även en ekonomisk börda för den eller de som väljer att låta någon av de asylsökande bo hos sig. Förhoppningen är att pengarna ska kunna underlätta för familjer och föreningar.

– Vi tänker oss att pengarna bland annat kan användas till boendeomkostnader för ideella fadderfamiljer och psykosocialt stöd till både familjerna och ungdomarna.

Främst handlar det enligt Magnus Wåhlin om att erbjuda ungdomarna en trygghet, men det går enligt honom inte heller att komma ifrån behovet av framtida arbetskraft i kommunen.

–Vi tror att både kommunen och ungdomarna gynnas av att de kan stanna kvar i kommunen under hela sin asyltid och därmed slippa att flyttas runt. Många kom hit som underåriga och de har under tiden fått ett nätverk att tillhöra, de har hunnit skaffa vänner och inte minst en utbildning. Oavsett om de får avslag på sin asylansökan eller ej så behöver de en stabilitet i vardagen som jag vill att vi som kommun ska kunna erbjuda.